Plecy

Regulamin internetowych webinariów, seminariów, debat internetowych oraz innych szkoleń  internetowych organizowanych przez SkinPoint by Patrycja Komuda NIP: PL5242930225.  Opracowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług  drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.). 

§1 – Definicje – Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć  w sposób następujący:

  1. Regulamin – niniejszy Regulamin; 
  2. Usługodawca lub Organizator – SkinPoint by Patrycja Komuda, NIP: 5242930225, REGON:  520660099 z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 13/U5, niezależnie, czy jest samoistnym organizatorem faktycznym czy współorganizatorem;
  3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której  kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną, Uczestnik lub Sponsor webinarium;
  4.  Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w webinarium, przy czym w przypadku webinarium limitowanego jest to osoba dysponująca stosownymi  uprawnieniami, zezwoleniami lub kwalifikacjami, spełniająca ograniczenia dostępu  do treści, która złożyła stosowne oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności  prawnej; za Uczestnika uważa się również osobę, na rzecz której został wykupiony  (udostępniony) dostęp do webinarium przez stronę trzecią (Zamawiającego);
  5.  Strony – łącznie Usługodawca/Organizator i Usługobiorca;
  6.  Strona – Usługodawca/Organizator lub Usługobiorca; 
  7.  Umowa – zawarta pomiędzy Stronami umowa cywilnoprawna, której przedmiotem  jest płatny udział Uczestnika w webinarium. O ile Strony zgodnie nie postanowią  inaczej, ich prawa i obowiązki w ramach Umowy reguluje niniejszy Regulamin;
  8. Webinarium – usługa internetowego seminarium o charakterze szkoleniowym  realizowana przez Usługodawcę niezależnie od formy (wykład, zespół wykładów,  wykład interaktywny, debata internetowa, wywiad tematyczny ze specjalistą etc.),  mająca na celu uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy Uczestników; webinarium może  mieć formę webinarium płatnego, bezpłatnego, a także limitowanego.
  9. Webinarium płatne – webinarium, w odniesieniu do którego Usługodawca  przewidział odpłatność za dostęp do treści;
  10. Webinarium bezpłatne – webinarium, w odniesieniu do którego Usługodawca nie  przewidział odpłatności za dostęp;
  11. Webinarium limitowane – webinarium realizowane przez Usługodawcę, w którym  mogą wziąć udział jedynie Uczestnicy spełniający określone w przepisach warunki  (ograniczenia tego typu wynikać mogą przede wszystkim z art. 53 i nast. Prawa  farmaceutycznego lub innych przepisów); informacja o ograniczeniach jest podawana  w trakcie Rejestracji, niezależnie, czy udział w webinarium jest płatny czy bezpłatny;
  12. Serwis/strona WWW – serwis internetowy www.skinpoint.pl wraz z  podstronami tematycznymi lub inny serwis będący własnością Usługodawcy, na  którym posadowiono webinarium;
  13. Dane – dane, w tym dane osobowe Uczestnika, podane przez Usługobiorcę podczas  zawarcia Umowy (webinaria płatne) lub podane przez Uczestnika (webinaria  bezpłatne) podczas korzystania z webinarium; niezależnie od tego, czy są one  limitowane czy też nie;
  14. Urządzenie końcowe – urządzenie wraz z oprogramowaniem umożliwiające  Uczestnikowi udział w webinarium;
  15. Umowa indywidualna – umowa dotycząca zapewnienia możliwości uczestnictwa w  webinarium jednemu Uczestnikowi;
  16. Umowa grupowa – umowa dotycząca zapewnienia możliwości uczestnictwa w  webinarium więcej niż jednemu Uczestnikowi (np. zawierana przez Sponsora na rzecz  fizycznej osoby/osoby trzeciej/osób trzecich);
  17. Konsument – usługobiorca będący osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą umowę  indywidualną płatnego uczestnictwa w webinarium; w przypadku webinariów  bezpłatnych za konsumenta uważa się osobę uczestniczącą w webinarium  udostępnionym przez Usługodawcę z zastrzeżeniem wymogu posiadania uprawnień,  zgód lub kwalifikacji niezbędnych do uczestniczenia w webinariach limitowanych;
  18. Zamawiający – osoba trzecia zawierająca umowę z Organizatorem, na mocy której  Uczestnikiem (Uczestnikami) webinarium ma być inna osoba niż Zamawiający;
  19. Prawo farmaceutyczne – ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne  (Dz.U. Nr 126 poz. 1381 ze zm.);
  20. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016  Nr 119, str. 1, ze zm.), również ustawa z 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000 z  późn. zm.);
  21. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach  konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.).

§2 – Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator (SkinPoint by Patrycja Komuda, z siedzibą przy ul Powązkowskiej 13/U5, 01-797 Warszawa). 
  2. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu i prawo do wykreślenia udostępnionych danych  osobowych. Oświadczenie w tym zakresie powinno zostać przesłane pisemnie na adres  Organizatora. 
  3. Uczestnik, podając dane osobowe, oświadcza pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że:
   • są one zgodne z prawdą, 
   • wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Usługodawcę w celach i w zakresie  określonym podczas rejestracji. 
  4. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania Umowy lub udostępniania treści  webinarium oraz wypełnienia obowiązku prawnego Usługodawcy będą przechowywane  przez okres obowiązywania Umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: 
   • posprzedażowej obsługi Zamawiających (np. obsługi reklamacji),
   • zabezpieczenia lub  dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Organizatorowi,
   • wypełnienia innych  obowiązków prawnych Organizatora (np. wynikających z przepisów podatkowych lub  rachunkowych). 
  5. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych SkinPoint by Patrycja Komuda na podstawie uzasadnionego interesu prawnego będą:
   • przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
   • dane osobowe  przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania lub  upływu okresu, którego zgoda dotyczyła.
   • W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie  przez Organizatora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych  Organizatora dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania Umowy.
   • Dane  osobowe (kontaktowe) Zamawiających mogą być przekazywane podmiotom  współpracującym z Organizatorem przy organizacji webinarium. 
  6. W zakresie ochrony danych osobowych Uczestnikowi przysługują następujące uprawnienia:
   1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania  potwierdzenia, czy Organizator przetwarza dane, oraz informacji dotyczących takiego  przetwarzania,  
   2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Organizatora są  nieprawidłowe lub niekompletne,  
   3. prawo żądania od Organizatora usunięcia danych,  
   4. prawo żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych,  
   5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych  Organizatorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, 
   6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora lub wobec przetwarzania w celu marketingu  bezpośredniego,
   7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego  innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce  zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą, lub ze względu na miejsce  domniemanego naruszenia RODO,  
   8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
   9. prawo do uzyskania interwencji człowieka (np. pracownika) ze strony Organizatora,  wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
  7. Uprawnienia wymienione w pkt 6.1-6.6 i pkt 6.8-6.9 powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt mailowy z RODO@skinpoint.pl
  8. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Uczestników, jeżeli  Organizatorowi zostały przekazane do przetwarzania ich dane osobowe.

§3 – Własność intelektualna i prawa autorskie majątkowe, ochrona wizerunku i tajemnicy

  1. Wszelkie materiały, nagrania, publikacje, znaki towarowe, handlowe oraz inne treści i dzieła  publikowane, prezentowane, retransmitowane, rozpowszechniane w czasie trwania  webinarium podlegają i są objęte ochroną prawa autorskiego w rozumieniu Ustawy z dnia 4  lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn.  zm.). Korzystanie z nich bez zgody właściciela jest zabronione, chyba że niniejszy Regulamin  stanowi inaczej. 
  2. Z chwilą dostarczenia Uczestnikowi (rozpoczęcia webinarium) Usługodawca/Organizator  udziela niewyłącznej, niezbywalnej, terminowej (na czas uczestniczenia w webinarium)  licencji na korzystanie z tych materiałów jedynie dla potrzeb własnych Uczestnika. 
  3. Uczestnik nie ma prawa nagrywania, retransmisji, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu  webinarium oraz jakiegokolwiek innego udostępniania tych materiałów jakimkolwiek  osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji (sublicencje). 
  4. Jeśli Uczestnik zamierza rejestrować, udostępniać i archiwizować treść webinarium,  zobowiązany jest do uprzedniego kontaktu z Organizatorem w celu określenia warunków  wykorzystania treści webinarium i wniesienia stosownych opłat. 
  5. Jeśli w trakcie webinarium nastąpi połączenie z Uczestnikiem webinarium w taki sposób, iż  jego wizerunek, opinie, wypowiedzi, prezentacje etc. staną się częścią webinarium (i będą  posiadały cechy samoistnego dzieła), jest to równoznaczne z tym, że poprzez rejestracje na  webinarium Uczestnik: 
   • wyraża zgodę na utrwalenie i upublicznienie swojego wizerunku lub dzieła,
   • wyraża zgodę na scalenie tych dzieł z treścią webinarium (dzieło zbiorowe),
   • udziela nieodpłatnej, bezterminowej licencji na korzystanie z ww. dzieł  Organizatorowi webinarium.
  6. W przypadku gdy w ramach wypowiedzi, o których mowa w ust. 5 – §3, zostaną podane przez  Uczestnika informacje stanowiące tajemnicę podlegającą ochronie na podstawie odrębnych  przepisów, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Organizatora.  Organizator podejmie stosowne niezbędne działania faktyczne i prawne w celu  zabezpieczenia chronionych treści, poinformowania osób lub podmiotów będących właścicielami treści podlegających ochronie. 
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi, opinie, zalecenia, działania  zaniechania wygłaszane przez prelegentów i Uczestników webinarium. Osoby te mają  swobodę wypowiedzi i wszelkie wypowiedzi oraz działania podejmują w imieniu i na  rachunek własny. W szczególności Organizator zastrzega, iż wszelkie terapie lub inne  procedury medyczne zastosowane w o oparciu o treści zawarte w webinarium mogą być  podjęte wyłącznie na własne ryzyko osoby je podejmującej.
  8. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia przepisów prawa, a w szczególności  prawa autorskiego, farmaceutycznego, dobrego imienia i czci osób fizycznych lub instytucji  etc., może on w każdej chwili przerwać transmisję, uniemożliwić Uczestnikowi dalsze  uczestnictwo, usunąć zapis webinarium z serwerów i archiwów.

§4 – Rejestracja

  1. Rejestracja może nastąpić poprzez Internetowy Serwis Rejestracyjny. 
  2. Warunkiem rejestracji jest przekazanie przez Uczestnika danych potrzebnych do  sprecyzowania strony Umowy oraz: 
   • akceptacja niniejszego Regulaminu 
   • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
  3. Uczestnik rejestrujący się nie może udostępniać danych dostępowych pozwalających na  uczestnictwo w webinarium osobom trzecim, chyba że wynika to z treści Regulaminu lub  zgody Usługodawcy/Organizatora. 
  4. W przypadku dokonania rejestracji za pośrednictwem Internetowego Serwisu  Rejestracyjnego akceptacja Regulaminu i innych załączników do Umowy następuje poprzez  akceptację 
  5. W toku rejestracji Uczestnik powinien również uprzednio zgłosić chęć otrzymania faktury,  jeśli jest to webinarium płatne.
  6. Organizator jest uprawniony do zamknięcia możliwości rejestracji przed terminem  webinarium w każdym czasie bez podania przyczyny.

§5 – Umowa na rzecz innej osoby (rejestracja grupowa)

  1. W przypadku gdy Zamawiający zawiera Umowę, na mocy której Uczestnikiem (Uczestnikami)  ma być inna osoba niż Zamawiający, jest obowiązany podać w trakcie rejestracji imię i  nazwisko przyszłego Uczestnika lub Uczestników oraz adres mailowy w celu przesłania  informacji niezbędnych do uczestnictwa w webinarium (kody, login, instrukcje). 
  2. Zamawiający jest zobowiązany i oświadcza, że posiada stosowne zgody Uczestników na  udostępnienie danych osobowych Organizatorowi w celu uczestnictwa w webinarium.
  3. Zamawiający powinien poinformować o zawarciu Umowy Uczestników, na rzecz których  została zawarta Umowa. Zamawiający powinien poinformować Uczestników wskazanych w  ust. 1 o uprawnieniach i obowiązkach wynikających z Umowy oraz z załączników do niej, w  tym w szczególności o treści Regulaminu. 
  4. Bezpośrednia komunikacja pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami niebędącymi  Zamawiającym możliwa jest dopiero po wyrażeniu przez nich stosownych zgód (w tym zgody  na przetwarzanie danych osobowych). 
  5. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Zamawiającego nieprawidłowych  informacji dotyczących Uczestników lub brak zgód na udostępnienie Organizatorowi danych  Uczestników, na rzecz których zawiera umowę. 
  6. Organizator w każdej chwili może zażądać okazania dokumentów poświadczających  możliwość udostępniania danych Uczestników pod rygorem rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania.

§6 – Wymagania techniczne korzystania z webinariów, zastrzeżenia co do  transmisji 

  1. W celu prawidłowego korzystania z serwisu oraz webinariów Uczestnik powinien używać  programów komputerowych oraz sprzętu spełniających wymagania opisane na stronach GoogleMeet oraz YouTube
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu  webinarium spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sprzętu Uczestnika z wymaganiami lub z infrastrukturą informatyczną Organizatora. 
  3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że rejestrując się na webinarium bezpłatne  lub zawierając Umowę uczestnictwa odpłatnego w webinarium, mogą nastąpić zachwiania  prędkości lub jakości przesyłu danych, które mogą czasowo lub trwale uniemożliwić  uczestnictwo w webinarium po stronie Uczestnika na jego urządzeniu końcowym (komputer,  laptop, telefon etc.). O ile będzie to możliwe, Organizator w przypadku zajścia takich  okoliczności dołoży starań, aby udostępnić nagranie Uczestnikowi w innym możliwym  terminie.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów  dostarczających dostęp do sieci Internet Uczestnika transmisji z serwerów Organizatora.
  5. Uczestnik zobowiązany jest do użytkowania na swoim urządzeniu końcowym wyłącznie  legalnego oprogramowania i sprzętu oraz nieingerowania w treść webinarium poprzez  wchodzenie w nieuprawnioną interakcję z serwerami/urządzeniami Organizatora (np.  wysyłanie złośliwego oprogramowania, blokowanie chatów, etc.).

§7 – Otwarcie webinarium

  1. Przedmiotem świadczenia ze strony Organizatora jest umożliwienie, wskazanym w trakcie  Rejestracji Uczestnikom, w określonym czasie, udziału w webinarium z wykorzystaniem sieci  Internet.  
  2. W terminie przewidzianym w kalendarium webinariów, następuje otwarcie webinarium wraz z  rozpoczęciem transmisji, Organizator spełnia świadczenie polegające na umożliwieniu  Uczestnikom udziału.
  3. Opóźnienie transmisji do 20 min nie uznaje się za zmianę terminu webinarium. 

§8 – Dokumenty księgowe

  1. Paragony albo Faktury związane z realizowanymi Umowami są wystawiane na zasadach  wynikających z przepisów podatkowych.
  2. Jeżeli Zamawiający chce otrzymać fakturę za usługi wynikające z Umowy, powinien zgłosić  ten fakt w trakcie Rejestracji. Po wystawieniu przez Organizatora paragonu wystawienie  faktury może być niedopuszczalne z przyczyn wynikających z przepisów o podatku od  towarów i usług (jeżeli na paragonie nie zostanie wskazany numer NIP Zamawiającego).

§9 – Cennik, płatności i zawarcie Umowy

  1. Wysokość opłaty za udział w webinarium wynika z aktualnego Cennika Webinarium,  dostępnego na stronie internetowej webinarium. 
  2. Nieumieszczenie cennika oznacza, że Organizator przewidział bezpłatne uczestnictwo po  dokonaniu stosownej rejestracji. 
  3. Cennik określa wysokość opłaty za udział w webinarium jednego Uczestnika, chyba że co  innego wynika z treści Cennika. 
  4. W przypadku dokonania prawidłowej Rejestracji wniesienie opłaty za udział w webinarium w  wysokości zgodnej z aktualnym Cennikiem Webinarium jest uważane za moment zawarcia  Umowy. 
  5. Organizator przyjmuje wpłaty od Zamawiających w formie przelewu za pośrednictwem  platformy Stripe. Przez co firma Stripe, Inc. staje się również Administratorem danych  osobowych w celu realizacji płatności. 
  6. Szczegółowe informacje na temat sposobu uiszczania opłaty za udział w webinarium (w tym  numer rachunku bankowego, na jaki mogą być dokonywane wpłaty, itd.) są podawane w  toku Rejestracji lub na stronie internetowej webinarium. 
  7. Cennik może przewidywać różną wysokość opłaty za udział w webinarium w zależności od  daty dokonania opłaty. Wiążąca dla Stron jest wysokość opłaty przewidziana w Cenniku na  dzień dokonywania opłaty. 
  8. W przypadku dokonywania wpłaty przelewem wiążąca dla Stron jest wysokość opłaty zgodna  z Cennikiem na dzień dokonania przelewu, za który uważa się dzień obciążenia rachunku  bankowego Zamawiającego (lub dzień zlecenia przelewu w placówce pocztowej). 
  9. W przypadku dokonywania wpłaty przelewem Uczestnik zobowiązany jest do umieszczenia w  tytule przelewu danych umożliwiających identyfikację Uczestnika lub Uczestników, których  dotyczy wpłata, oraz identyfikację webinarium (dokładny tytuł i datę minimum). 
  10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy z realizacją Umowy, jeśli  opis przelewu nie umożliwia identyfikacji Uczestnika lub webinarium, aczkolwiek podejmie  starania celem wyjaśnienia tej sytuacji. 
  11. Organizator może odmówić udziału potencjalnemu Uczestnikowi, co do którego nie ma  informacji, że została dokonana wymagana opłata (a tym samym, że doszło do zawarcia  Umowy), a Uczestnik ten nie przedstawia potwierdzenia jej dokonania. 

§10 – Zmiany Cennika Webinarium, promocje

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Cenniku Webinarium. Zmiany  w Cenniku Webinarium nie mogą działać wstecz i nie dotyczą wcześniej zawartych Umów.
  2. Treść zmienionego Cennika Webinarium powinna zostać opublikowana na stronie  internetowej webinarium lub koncie na instagramie @PatrycjaKosmetolog najpóźniej w dniu poprzedzającym wprowadzenie zmian, z  adnotacją wskazującą, od jakiej daty obowiązuje nowa treść Cennika.  
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczonych w czasie akcji promocyjnych,  polegających na zmianie treści Cennika.  
  4. Zmiana Cennika, w tym w szczególności obniżenie opłaty za udział w webinarium, nie może  być podstawą do odstąpienia od wcześniej zawartych Umów lub żądania obniżenia opłaty za  udział w webinarium wynikającej z tych Umów.  
  5. W sytuacjach, gdy Regulamin przewiduje zwrot opłaty za udział w webinarium, zwrotowi  podlega wyłącznie faktycznie uiszczona przez Uczestnika kwota (niezależnie od wysokości  opłaty za udział w webinarium wynikającej z Cennika Webinarium).

§11 – Postanowienia dotyczące wyłącznie Konsumentów

  1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do Umów, w których  Zamawiającym jest Konsument.  
  2. Konsument, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem Organizatora, może od niej  odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni  od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 8.  
  3. Treść informacji dotyczącej korzystania z prawa odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik nr  1 do Regulaminu.  
  4. Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
  5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać przesłane na adres mailowy  Organizatora: sklep@skinpoint.pl wraz z treścią w tytule zawierającą “Zwrot – (nr_zamówienia)”
  6. Jeżeli do zawarcia Umowy (uiszczenia przez Zamawiającego opłaty za uczestnictwo w  webinarium) dochodzi na tyle późno, że otwarcie webinarium ma nastąpić przed upływem  terminu na odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 2, konieczne jest wyrażenie przez  Konsumenta zgody na spełnienie przez Organizatora świadczenia przed terminem  odstąpienia od Umowy. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na spełnienie przez Organizatora  świadczenia przed terminem odstąpienia od Umowy zawiera również informację o  ograniczeniu uprawnienia do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 9. 
  7. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 6, oraz potwierdzenie informacji o ograniczeniu  uprawnienia do odstąpienia od Umowy jest warunkiem zawarcia Umowy. 
  8. Wzór oświadczenia o zgodzie, o której mowa w ust. 6, stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
  9. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Organizator spełnił  świadczenie przewidziane Umową. 
  10. Organizator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia  otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi  wszystkie dokonane przez niego płatności (opłatę za udział w webinarium). 
  11. Organizator dokonuje zwrotu opłaty za udział w webinarium przy użyciu takiego samego  sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny  sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
  12. Jeżeli Konsument zawarł Umowę, w której wskazał inną osobę jako Uczestnika, jest  obowiązany niezwłocznie powiadomić tego Uczestnika o złożeniu przez siebie oświadczenia o  odstąpieniu od Umowy. 
  13. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostało doręczone Organizatorowi po  rozpoczęciu świadczenia usług objętych Umową, Organizator zachowuje prawo do opłaty za  udział w webinarium w kwocie proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili  poinformowania go o odstąpieniu. 
  14. Od dnia 1 stycznia 2021 r. postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym  paragrafie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej  działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby  charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią  działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej.

§12 – Reklamacje 

  1. Reklamacje powinny być przesyłane pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 1.
  2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.
  3. Zamawiający zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres wskazany  w toku Rejestracji, chyba że w reklamacji wniósł o doręczenie mu odpowiedzi na inny,  wskazany przez niego adres.

§13 – Postanowienia końcowe 

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa  powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.  
  2. Organizator ma prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie  od dnia nowej publikacji regulaminu, jednakże nie dotyczą one wcześniej zawartych Umów.
 1.